۱۱ اسفند ۱۳۸۹

از اونجا بدم می آد.

از اینجا به صورتِ مجبوری می روم و موقت. اصلا هم دلم نمی خواد بعد از 3 سال جابه جا بشم. اما لعنت به باعثش.

http://chetchet.blogfa.com/